Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING

Verwerking persoonsgegevens door Trenton B.V.

Versie: 1.0
Auteur: Trenton BV
Datum: 25 oktober 2021

Bedrijf
Trenton B.V., gevestigd in Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Trenton B.V.
Hommel 63
7317 BL Apeldoorn
088 – 0079700
info@trenton.nl
www.trenton.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Trenton verwerkt persoonsgegevens van personen bij bedrijven. Wij krijgen deze persoonsgegevens doordat uw bedrijf gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft.

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken van personen bij onze bedrijfsrelaties:
• Voor- en achternaam;
• Geslacht;
• Zakelijke adresgegevens;
• Zakelijke vaste en mobiele telefoonnummers;
• E-mailadres;
• Overige gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Trenton is een zakelijke dienstverlener en heeft alleen bedrijven als klant. Van deze bedrijven verwerken wij ook de volgende gegevens:
• Bankrekeningnummer;
• Betalingsgedrag.

Voor support aan/voor onze klanten kunnen wij ook de volgende persoonsgegevens verwerken:
• IP-adres;
• Historische en actuele gegevens over de werking van een product of oplossing;

Van het personeel dat bij Trenton in dienst is, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• Voor- en achternaam;
• Geslacht;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Geboortedatum;
• Geboorteplaats;
• Burgerlijke staat;
• Burgerservicenummer (BSN).

Verwerkingsdoelen en grondslag

Trenton verwerkt persoonsgegevens van relaties en klanten met de volgende doelen:
• Afleveren van goederen en diensten;
• Afhandelen van uw betaling;
• Verwerken van garantie en support, conform de vereisten van de fabrikant;
• Het geven van support;
• Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• Bieden van de mogelijkheid om een account aan te maken in ons supportsysteem;
• Voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Trenton neemt geen geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn
Trenton bewaart persoonsgegevens van personen bij bedrijven. Deze gegevens worden bewaard zolang de persoon werkzaam is bij onze relatie. Daarna worden deze gegevens binnen 30 dagen gewist.

Van sollicitanten en oud-werknemers worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld werden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Trenton verkoopt uw gegevens niet aan derden. Indien Trenton uw gegevens verstrekt aan derden, dan uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies
Trenton gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Trenton en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@trenton.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Trenton wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens verwijderen
Trenton neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via support@trenton.nl.